ឧបករណ៍ ភស្តូភារ

កុងតឺន័រស្ងួត


វិមាត្រ

វិមាត្រខាងក្នុង

L x l x h

ក្នុងមួយមែ៉ត្រ

5.89 x 2.35 x 2.39 12.03 x 2.35 x 2.39 12.03 x 2.35 x 2.69
ទ្វារ

L x h

ក្នុងមួយមែ៉ត្រ

2.34 x 2.22 2.34 x 2.58

ការផ្ទុកអតិបរមា

មាឌ

L x l x h

ក្នុងមួយមែ៉ត្រគូប

ទម្ងន់

L x h

ក្នុងមួយតោន

ប៉ាឡែត

ក្នុងមួយខ្នាតប៉ាឡែត

ទំនាក់ទំនង