សេវាកម្មរបស់យើង

សមស្របទៅនឹងគម្រងរបស់អ្នក

ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក

ដំណោះស្រាយតាមវិធានការសមស្របតាម មាឌ ឬកុងតឺទ័រពេញ កុងតឺន័រមិនពេញ ដើម្បីទទួលបានសមាមាត្រតម្លៃនិងរយ:ពេលល្អបំផុត

ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាស

ដំណោះស្រាយតាមវិធានការសមស្របនិងរយ:ពេលដែលចង់បាន

ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក

ដំណោះស្រាយដឹកជញ្ជូនទ​ំនិញរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ការនាំចូល ឬការនាំចេញ

ការផ្តល់យោបល់ដើម្បីប្រតិបត្តិការភស្តុភារល្អបំផុត

ជាមួយ AND Group យើងជួយអតិថិជនដើម្បីគ្រប់គ្រងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃលើប្រតិបត្តិការភស្តុភារអោយល្អបំផុត

ដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ការរៀបចំការដឹកជញ្ជូនរបស់លោកអ្នក ប្រសិទ្ធភាពនៃលំហូរចូលនិងលំហូរចេញនៃទំនិញ ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការពន្ធ ធានារ៉ាប់រងអីវ៉ាន់ដឹងជញ្ជូន ស្តុក & ការវេចខ្ចប់

តំលៃ