សួរ តម្លៃ

ពត័មានផ្ទាល់ខ្លួន

បំពេញតារាង.មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំនោមមិត្តរួមការងារយើងនឹងទទួលបន្ទុកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នក និងផ្តល់ចម្លើយយ៉ាងលឿនតាមដែលអាចទៅរួច

“ចន្លោះដែលមានសញ្ញា* ត្រូវបំពេញជាចាំបាច់.”

*
*
*
*
*
@
*

ពត័មានទាក់ទងនឹងកញ្ចប់ទំនិញ

*
វិមាត្រ
* cm
* cm
* cm
ទម្ងន់, មាឌ
* kg
* L

មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន *

អាស័យដ្ឋានអ្នកផ្ញើរ : 1, rue Michelet, 94200 Ivry-sur-Seine ( មើលតាមផែនទី)

បញ្ចូលអាស័យដ្ឋាន

*
*
*
*

បញ្ចូលអាស័យដ្ឋាន

*
*
*
*
“ចន្លោះ (*) មិនត្រូវបានបំពេញ” ចន្លោះទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញ

ទំនាក់ទំនង