ដៃគូផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនាំចេញ នាំចូលរវាងអីរ៉ុប និង អាសីុ

អ្នកជំនាញលំហូរចេញ និង លំហូរចូលទំនិញរវាង បារាំង-កម្ពុជា ពត័មានបន្ថែម

ស្វែងយល់
សេវារបស់យើង

នាំចូល និង នាំចេញ ទៅ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយ AND Group

AND Group ទទួលបន្ទុករៀបចំប្រតិបត្តិការនាំចេញនាំចូលជាមួយប្រទេសកម្ពុជា តាមផ្លូវទឹក ដោយប្រើប្រាស់កុងតីន័រពេញ FCL ឬ កុងតឺន័រមិនពេញ LCL ចេញពីកំពង់ផែ Le Havre Anvers Marseille និង Sihanouk ville និងតាមផ្លូវអាកាស រវាងព្រលានយន្តហោះ Paris CDG និងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ PNH ជាមួយដំណោះស្រាយសមស្របទៅនឹងពេលវេលា

ទំនាក់ទំនង